សេវាតាមក្រុម «បណ្ណបើកបរ»


ផ្តល់បណ្ណសម្គាល់ជលយានគ្រប់ប្រភេទ (ជលយានក្នុងស្រុក)

ជាកាតព្វកិច្ចកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងលើកកំពស់សមត្ថភាព បច្ចេកទេសជួសជុលជលយាន ឱ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានបចេ្ចកទេសត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារមួយ ជាកំណត់ ...

មាននីតិវិធីជារូបភាព   បណ្ណបើកបរ