សេវាតាមក្រុម «ការអនុញ្ញាត»


ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ

• ផ្ដល់នីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ • ពង្រឹងការគ្រប់សកម្មភាពអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្...

មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសចំពោះ ជលយានឆ្លងដែន

ជាកាតព្វកិច្ចកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងលើកកំពស់សមត្ថភាព បច្ចេកទេសជួសជុលជលយាន ឱ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានបចេ្ចកទេសត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារមួយជាកំណត់ ...

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

ការប្រើប្រាស់រូបប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម (ក្នុងមួយរូបភាព)

• សំដៅលើការធ្វើអាជីកម្មត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់លើផលិតផលវប្បធម៌ និងធានានូវកាគោរពសិទ្ធិ • អ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលនិងការពារនូវផលិតផលវប្បធម៌ជាស្នាដៃអ្នកនិ...

មានទម្រង់បែបបទ   មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

ការផ្តល់សេវាមគ្គុទេសក៍

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ជាពិសេស ការបំពេញបែបបទតាមបណ្តាក្រសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តគម្រោងវិ...

ការអនុញ្ញាត

ការលក់សំបុត្រចូលទស្សនាសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

ផ្សព្វផ្សាយអំពីមរតកសម្បត្តិវប្បធម៌ កេរដំណែលពីដូនិងតាដល់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ

មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

ការលក់សំបុត្រចូលទស្សនាសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

ផ្សព្វផ្សាយអំពីភស្តុតាងផ្សេងៗដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍បន្សល់ទុកជូនដល់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ

មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

ដាក់ពាក្យចុះបញ្ជីរថយន្ត

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដាក់ពាក្យចុះបញ្ជីរថយន្ត

ការអនុញ្ញាត

ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត (ឈៀក)

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដាក់ពាក្យត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត (ឈៀក)

ការអនុញ្ញាត

ផ្តល់បណ្ណសម្គាល់ជលយានគ្រប់ប្រភេទ (ជលយានក្នុងស្រុក)

ជាកាតព្វកិច្ចកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងលើកកំពស់សមត្ថភាព បច្ចេកទេសជួសជុលជលយាន ឱ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានបចេ្ចកទេសត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារមួយ ជាកំណត់ ...

មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

ពាក្យសុំប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដាក់ពាក្យប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ

ការអនុញ្ញាត

លិខិតអនុញ្ញាតថតកម្មភាពយន្តខ្មែរ (ខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លី)

• គ្រប់គ្រងការផលិត ការធ្វើអាជីវកម្មស្នាដៃភាពយន្តដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ ខ្មែរឱ្យមានការរីកចម្រើន • តម្រង់ទិស និងលើកកម្ពស់គុណភាពភាពយន្តខ្មែរ

មានទម្រង់បែបបទ   មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

លិខិតអនុញ្ញាតថតកម្មភាពយន្តខ្មែរ (ខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែង)

• គ្រប់គ្រងការផលិត ការធ្វើអាជីវកម្មស្នាដៃភាពយន្តដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ ខ្មែរឱ្យមានការរីកចម្រើន • តម្រង់ទិស និងលើកកម្ពស់គុណភាពភាពយន្តខ្មែរ

មានទម្រង់បែបបទ   មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត