សេវាតាមក្រុម «ការអនុញ្ញាត»


សំណើសុំបំពេញបែបបទដកប្រាក់កក់

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីដកប្រាក់កក់ដែលបានតម្កល់ទុកសម្រាប់ជាការធានាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំប្តូរទីតាំងរោងចក្រ

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីប្តូរទីតាំងរោងចក្រ សម្រាប់សម្រួលដល់សកម្មភាពវិនិយោគ

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំប្តូរទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីប្តូរទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន សំដៅសម្រួលដល់ការធ្វើអាជីវកម្មមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំប្តូរនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីប្តូរនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់សម្រួលដល់សកម្មភាពវិនិយោគ

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំប្តូរមុខសញ្ញាផលិតកម្ម

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីបន្ថែមយថាប្រភេទទៅក្នុងបញ្ជីនាំចូលដែលបានអនុញ្ញាត បម្រើដល់សកម្មភាពវិនិយោគរបស់ខ្លួន

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំប្តូរយថាប្រភេទទំនិញ

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីបាននាំចូលមុខទំនិញថ្មីបម្រើដល់សកម្មភាពវិនិយោគរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលដៅជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគ និងបង្កើននូវបរិយាកាស វិនិ...

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំប្តូរអភិបាល ឬប្តូរអ្នកតំណាង

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីប្តូរអភិបាល ឬប្តូរអ្នកតំណាង សម្រាប់ធានានិរន្តរភាពនៃការដឹកនាំក្រុមហ៊ុន សំដៅអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រ...

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំផ្ទេរគ្រឿងម៉ាស៊ីន

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីកម្ទេចគ្រឿងម៉ាស៊ីនចាស់ៗដែលបានអនុញ្ញាត មុននឹងស្នើសុំនាំចូលគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មី សំដៅបម្រើដល់សកម្មភាពវិនិយោគរបស់ខ្លួនបន្តទៀត

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំផ្ទេរភាគហ៊ុន

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីផ្ទេរភាគហ៊ុន សម្រាប់សម្រួលដល់សកម្មភាពវិនិយោគ

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំផ្អាកក្រុមហ៊ុន

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីផ្អាកសកម្មភាពផលិត (ព្យូរសកម្មភាពមួយរយៈរបស់អ្នកវិនិយោគដែលបានអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់) ដោយត្រូវដោ...

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំពង្រីកផលិតកម្ម

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មទាំងនៅលើទីតាំងចាស់ និងទីតាំងថ្មី សំដៅបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកវិនិយោគអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈ សម្បត្...

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត

សំណើសុំពន្យារសុពលភាពលិខិតនាំចូល

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីបន្តការនាំចូលយថាប្រភេទទំនិញតាមបញ្ជីមេដែល “ក.អ.ក” បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈ សម្បត្តិគ្រប...

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ការអនុញ្ញាត