សេវាតាមក្រុម «សាធារណការ»


សេវាកម្មម៉ូតូ ១. ចុះបញ្ជីថ្មី

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ។

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   សាធារណការ