សេវាតាមក្រុម «យុត្តិធម៌»


ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ សម្រាប់ការបកប្រែជាភាសាបរទស

បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំមាន ឬគ្មានទោសរបស់សាមីជនដែលចូលមកសុំ ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ តាមតម្រូវការ។

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   យុត្តិធម៌