សេវាតាមក្រសួង «ក្រសួង យុត្តិធម៌»


ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ សម្រាប់ការបកប្រែជាភាសាបរទស

បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំមាន ឬគ្មានទោសរបស់សាមីជនដែលចូលមកសុំ ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ តាមតម្រូវការ។

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ក្រសួង យុត្តិធម៌

ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរក្រៅពីសិស្ស-និសិ្សត

បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំមាន ឬគ្មានទោសរបស់សាមីជនដែលចូលមកសុំ ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ តាមតម្រូវការ។

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ក្រសួង យុត្តិធម៌

ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរជាសិស្ស-និសិ្សត

បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំមាន ឬគ្មានទោសរបស់សាមីជនដែលចូលមកសុំព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ។

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ក្រសួង យុត្តិធម៌

ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ សម្រាប់ជនជាតិបរទេស

បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំមាន ឬគ្មានទោសរបស់សាមីជនដែលចូលមកសុំព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ។

មានទម្រង់បែបបទ   មាននីតិវិធីជារូបភាព   ក្រសួង យុត្តិធម៌