ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ


គោលបំណង៖

•    ផ្ដល់នីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ
•    ពង្រឹងការគ្រប់សកម្មភាពអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ


មូលដ្ឋានគតិយុត្ត៖

មើលលម្អិត

•    ប្រកាសរួមលេខ១២១៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពីការ ផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
•    ប្រកាសលេខ០៤៥ព.ណជរព.ប្រកចុះថ្ងៃទី៣១ខែមករាឆ្នាំ២០១៤ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអាជីវកម្មលោហធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការជូនដល់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានី-ខេត្ត


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មើលលម្អិត

មិនទាន់មានទិន្នន័យ


ស្តង់ដារសេវា៖

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ ៖
•    រយៈពេល ០៧ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ
•    សុពលភាព ០១ឆ្នាំ
•    នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្រៅផ្សារ................................១២០,០០០ រៀល
•    នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងផ្សារ និងខេត្ត........................៤០,០០០ រៀល


តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោកហធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ (ថ្មី)៖
•    អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារសម្គាល់ខ្លួនផ្សេងៗ(ថតចម្លង)............០២ ច្បាប់
•    លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងអាជីវកម្ម................................................០២ ច្បាប់
•    រូបថត ៤ x ៦...................................................................០៣ សន្លឹក
•    កិច្ចសន្យា..........................................................................០១ ច្បាប់
•    វិក្កយបត្រគំរូ.....................................................................០២ សន្លឹក
ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោកហធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ (បន្ត)
•    លិខិតអនុញ្ញាឆ្នាំកន្លងមក.....................................................០១ ច្បាប់
•    អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ ឯកសារសម្គាល់ខ្លួនផ្សេងៗ (ថតចម្លង).......០១ ច្បាប់
•    រូបថត ៤ x ៦...................................................................០៣ សន្លឹក
•    កិច្ចសន្យា..........................................................................០១ ច្បាប់
•    ប័ណ្ណប៉ាតង់ (ច្បាប់ចម្លង)...................................................០១ ច្បាប់
•    វិក្កយបត្រគំរូ.....................................................................០១ សន្លឹក


នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

-មាន០៤ដំណាក់កាល៖
១-ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
២-ការិយាល័យជំនាញពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស
៣-បង់កម្រៃសេវា
៤-ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុបោះពុម្ភវិញ្ញាបនបត្រ

បង្ហាញនីតិវិធី


ក្រសួង / ស្ថាប័នផ្ដល់សេវា៖

ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម

គ្រប់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានី-ខេត្តនិងច្រកចេញចូលតែមួយនៅតាមបណ្ដាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌគោលដៅ ៖
មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានី-ខេត្ត៖
មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ

-    Tel: 023 221 572
-    Email: PPMOC@ymail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ

-    Tel: 034 933 548
-    Email: shpdepcom@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដប៉ៃលិន

-    Tel: ប្រធានមន្ទីរ 016 324 277
-    Email: soken-doung@hotmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកែប

-    Tel: ប្រធានមន្ទីរ 017 926 850
-    Email: mockep9@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកណ្ដាល

-    Tel: ប្រធានមន្ទីរ 012 912 776
-    Email: pdockandalprovince@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដតាកែវ

-    Tel: 032 991 271    
-    Email: doc.takeop@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពត

-    Tel: 033 932 878, 033 932 415
-    Email: kampotmoc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ស្ពឺ

-    Tel: 025 987 393    
-    Email: rathsokhalay@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង

-    Tel: 026 988 689    
-    Email: chhourchanthan@ymail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកោះកុង

-    Tel: 035 936 035    
-    Email: doc.kohkong@yahoo.com , bunmany@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដពោធិ៍សាត់

-    Tel: 052 951 464    
-    Email: pursat.moc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដបាត់ដំបង

-    Tel: 053 730 153    
-    Email: btb.doc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ធំ

-    Tel: 062 210 552    
-    Email: moc.kgthom@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដសៀមរាប

-    Tel: 063 760 486     
-    Email: sr_tpo@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

-    Tel: 054 958 790    
-    Email: sereivathseng@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ

-    Tel: 011 737 882     
-    Email: youn.thyra@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដព្រះវិហារ

-    Tel: 064 965 342
-    Email: doc.preahvihear@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដព្រៃវែង

-    Tel: 043 210 149    
-    Email: preyvengmoc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ចាម

-    ប្រធានមន្ទីរ012 974 476    
-    Email: pdoco@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដត្បូងឃ្មុំ

-    Tel: 012 218 588    
-    Email: pdoc.tbongkhmum@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដមណ្ឌលគីរី

-    Tel: 012 848 117, 011 722 242
-    Email: mdkdoc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដក្រចេះ

-    Tel: 072 971 468
-    Email: ppm_kratie@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដរតនៈគីរី

-    Tel: 075 970 000
-    Email: doc.ratanakiri@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដស្ទឹងត្រែង

-    Tel: 074 210 043
-    Email: doc_stg@yahoo.com


វាយតម្លៃ៖មតិយោបល់