១៨.ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី សម្រាប់អាជីវកម្ម និងសិប្បកម្ម អាំងតង់ស៊ីតេ 3phx100A (រយៈពេល៤៥ថ្ងៃ)


គោលបំណង៖

ផលិត បញ្ជូន ចែកចាយក្នុងតំបន់អាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីប្រកបដោយស្ថេរភាព និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាព ប្រសិទ្ធភាពជូនអតិថិជន ព្រមជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាថ្លៃលក់ឱ្យមានសមភាពរវាងទីប្រជុំជន និងជនបទ។


មូលដ្ឋានគតិយុត្ត៖

មើលលម្អិត

•    ព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៦ ស្តីពី
លក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ
•    ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ជស/រកត/០៣៩៦/១០ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៦ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គិសនីកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់មួយរបស់រដ្ឋ។


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មើលលម្អិត

ជនជាតិខ្មែរ ជនជាតិបរទេស នីតិបុគ្គល


ស្តង់ដារសេវា៖

សម្រាប់អាជីវកម្ម និងសិប្បកម្ម
អាំងតង់ស៊ីតេ    ថ្លៃបន្តចរន្ត     ថ្លៃប្រាក់កក់    សរុប     រយៈពេល
3phx100A    3,300,000៛    7,380,000៛    10,680,000៛    45ថ្ងៃ


តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

១.អតិថិជនត្រូវមកទំនាក់ទំនងសុំពាក្យបន្តចរន្តអគ្គិសនីនៅទីតាំងដូចខាង
ក្រោមៈ
    ក. ប្រភេទលំនៅដ្ឋាន និងអាគាររដ្ឋបាល ត្រូវទំនាក់ទំនងនៅតាម    សាខាអគ្គិសនីកម្ពុជា (ស្នើសុំកំលាំងពី 1ph x5A ដល់ 3ph x100A)
    ខ. ប្រភេទអាជីវកម្ម សិប្បកម្ម ផ្ទះជួលបរទេស សណ្ឋាគារត្រូវទំនាក់     ទំនងនៅនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ (ស្នើសុំកំលាំងពី 3ph     x150A ឡើងទៅ) ករណីអតិថិជននៅតាមខេត្តត្រូវទំនាក់ទំនងនៅ
    តាមបណ្តាអគ្គិសនីខេត្ត
២. អតិថិជនត្រូវបំពេញព័ត៌មានលំអិតនៅលើពាក្យសុំបន្តចរន្តអគ្គិសនី និងភ្ជាប់នូវឯកសារចំបាច់ដូចជាៈ
    ក. ករណីលំនៅដ្ឋាន
    -ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណគ្រួសារ ឬវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុ ឬលិខិត     ផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់ ឬលិខិតបញ្ជាក់របស់ឃុំសង្កាត់
    -អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកស្នើសុំ ឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចេញ     ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
    ខ. ករណីអង្គភាពរដ្ឋ
    -លិខិតបញ្ជាក់ការទូទាត់របស់ប្រធានស្ថាប័ន ឬប្រធានអង្គភាពស្នើសុំ
    -អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកស្នើសុំ
    គ. ករណីប្រភេទអាជីវកម្ម
    -ច្បាប់អនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្ម ឬប័ណ្ណប៉ាតង់
    -លិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិទីតាំងស្នើសុំ ឬកិច្ចសន្យាជួលភ្ជាប់មកជាមួយ
    ភ្ជាប់មកជាមួយនូវការធានាទូទាត់បំណុលពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលមាន
    ការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរ
    -អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកស្នើសុំ
៣. សេវាទទួលប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អតិថិជន អាចបង់តាមបញ្ជរបេឡានៃសាខាអគ្គិសនីកម្ពុជាដំណើរការ៖
-ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៧:៣០ព្រឹកដល់ម៉ោង ១៦:០០ រសៀល
-ថ្ងៃសៅរ៍ ពីម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹកដល់ ១១:០០ព្រឹក (នៅរាជធានីភ្នំពេញ)
*អគ្គិសនីកម្ពុជាមិនទទួលប្រាក់ក្នុងថ្ងៃឈប់សំរាក និងថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្សេងៗទេ
*ចំពោះអតិថិជនទូទាត់តាមធនាគារ យើងធ្វើការណែនាំធ្វើការទូទាត់អោយបានយ៉ាងតិច២ថ្ងៃ មុនថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងវិក្កយបត្រ
*អតិថិជនក៏អាចបង់តាមរយៈធនាគារជាដៃគូររបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាដូចជា៖
-ធនាគារឯកទេស WING
-ធនាគារអេស៊ីលីដា (ACLEDA Bank)
-ធនាគារ ABA
-ធនាគារ CANADIA
-ធនាគារ CIMB
-ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (FTB Bank)
-ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ (CAMPU Bank)
-ធនាគារ ANZ Royal
-គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ (PRASAC MFI)
-មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ (HKL MFI)
-មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK
-ធនាគារ SATHAPANA
-ធនាគារកាថេយូណាយធីតកម្ពុជា (CUBC Bank)
-ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី (CAB Bank)
*ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីអប្បបរមាប្រចាំខែ គ្រប់ទំហំអំពែរ និងគ្រប់ប្រភេទ
អតិថិជន១,៥០០ រៀលក្នុង១ខែ
៤. រយៈពេលនៃការបម្រើសេវាបន្តចរន្តគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃ
ភ្ជាប់ចរន្ត៖
    ក. ការស្នើសុំបន្តចរន្តពី 1ph x 5A ដល់ 1ph x 63A មានរយៈពេល     ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃការងារ គិតចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រលើកលែងតែថ្ងៃ
    ឈប់សម្រាកដែលប្រកាសដោយអនុក្រឹត្យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)
    ខ. ការស្នើសុំបន្តចរន្តពី 3ph x32A ដល់3ph x100A មានរយៈពេល
    ៤៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធម្មតា គិតទាំងថ្ងៃឈប់ និងថ្ងៃធ្វើការ)

ទាញយកទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ទាញយកទម្រង់បែបបទគំរូ


នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានចំនួន៥ដំណាក់កាលសំខាន់ៗ៖
១-ទទួលពាក្យស្នើសុំបន្តចរន្តពីអតិថិជន
២-ចុះពិនិត្យនៅទីតាំងស្នើសុំ
៣-ធ្វើបញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ និងកិច្ចសន្យាជាវចរន្ត
៤-អតិថិជនបង់ប្រាក់ភ្ជាប់ចរន្ត
៥-ភ្នាក់ងារចុះបន្តចរន្តថ្មីជូនអតិថិជន

បង្ហាញនីតិវិធី


ក្រសួង / ស្ថាប័នផ្ដល់សេវា៖

អគ្គិសនីកម្ពុជា

អគ្គិសនីកម្ពុជា

១. អគ្គិសនីកម្ពុជា(រាជធានីភ្នំពេញ)
ក.ស្នាក់ការកណ្តាល
•    ស្នាក់ការលេខ២ ផ្លូវព្រះយុគន្ធរ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
•    Call Center: ១២៩៨ (២៤ម៉ោង/៧)
•    ទូរសព្ទ័ៈ ០២៣ ៧២៣ ៩៧១
•    ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ០១៨
ខ.សាខាអូរបែកក្អម
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ ២៧១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៥ / ០២៣ ៦២១១ ១១៦ / ០២៣ ៨៨៣ ៣៤១ / ០២៣ ៨៨៣ ៦៤៦
គ.សាខាវត្តភ្នំ
•    អាសយដ្ឋានៈ វត្តភ្នំ ផ្លូវលេខ ១៩ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៧ / ០២៣ ៤២៨ ៨៦២ / ០២៣ ៤២៧ ១០៧ / ០២៣ ៦៧៦៦ ៥៦៦
ឃ.សាខាចាក់អង្រែក្រោម
•    អាសយដ្ឋានៈ ចាក់អង្រែក្រោម ៦២២ ផ្លូវលេខ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៨ / ០២៣ ៦២១១ ១១៩ / ០២៣ ៤២៥ ៧០២ / ០២៣ ៤២៥ ៧០៣
ង.សាខាទួលពង្រ
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវ២៧១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៨៥ ៨៤១ ៧៧៧ /០៦០ ៦៣៦ ៣៣៣ / ០១០ ៨៤១ ៧៧៧
ច.សាខាអូរដឹម
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១៣២K សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (០១៦,០៦៨,០៧៧)៤៤៥ ៦៦៦
ឆ.មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា
•    ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៧២៣ ៨៧១ / ០២៣ ៤២៧ ៦២៦
២. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តសៀមរាប)
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិភ្ញាជ័យ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៦៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៦៣ ៧៦១ ៥២១ / ០៦៣ ៧៦១ ៥២២
៣. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តព្រះសីហនុ)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវផែ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៣៤ ៦២១១ ១១៥ / ០១១ ៣៩១ ២៣៤
៤. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តកំពង់ចាម)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវសូរិយាវ័រ្មនទី២ ភូមិទី៧ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៥ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨
ក.សាខាពញាក្រែក
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៧២ ភូមិត្រពាំងព្រីង ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៦ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨
ខ.សាខាមេម៉ត់
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៧ ភូមិសង្គមមានជ័យ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៧ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨
៥. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តត្បូងឃ្មុំ)
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិនិគមន៍ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៦៨ ៩៩៥ ៥៤២ /០៦៩ ៩៩៥ ៥៤២
ក.សាខាជាំក្រវៀន
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៧១ ភូមិក្រវៀនជើង ឃុំជាំក្រវៀន ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទៈ ០៦៨ ៩៩៥ ៥៤២/០៩៧ ៣៩៩៩ ៨៩៨
៦. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តតាកែវ)
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិ២ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៣២ ៦២១១ ១១៥ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០
ក.សាខាអង្គតាសោម    
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ២២ ក្រុមទី១ ភូមិអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៣២ ៦២១១ ១១៦ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០
៧. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តបាត់ដំបង)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៥៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៥៣ ៩៥៣ ៤៤៣
៨. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តស្វាយរៀង)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ២០២ ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤
ក.សាខាបាវិត
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១ ភូមិបាវិតលើ សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្ត ស្វាយរៀង
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៦ / ០៤៤ ៦២ ១១១១៥
ខ.សាខាកំពង់រោទិ៍
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៣៤ ភូមិរោទិ៍ ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្ត ស្វាយរៀង
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៧ / ០៤៤ ៦២ ១១១១៥
គ.សាខាជីភូ
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១ ភូមិកំពោតប្រស់ សង្កាត់ច្រកម្ទេស ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៨ / ០៤៤ ៦២ ១១១១៥
៩. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តកំពត)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៣ ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្ដាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៣៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦
ក.សាខាកំពង់ត្រាច
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣១ ភូមិកំពង់ត្រាចទី១ ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦
១០. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តព្រៃវែង)
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិ៣ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៤៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៣ ៦៣៤៥ ៥៤៥
១១. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣ ភូមិសូភី សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៥៤ ៧១០ ៩៧២/០៥៤ ៧១១ ២១៨
ក.សាខាមង្គលបូរី
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវ1560 ភូមិឬស្សីក្រោក ឃុំឬស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៥៤ ៧១១ ១៥៧/០៥៤ ៧១១ ២១៩
១២. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តស្ទឹងត្រែង)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៦ ភូមិកណ្ដាល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៧៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦
ក.សាខាកំពង់ស្រឡៅ
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិកំពង់ស្រឡៅ ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ ស្រុកឆែប ខេត្ត ព្រះវិហារ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៦៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦
១៣. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តរតនគិរី)
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៧៥ ៦២១១ ១១៥ / ០៩៧ ៧៩៦៦ ៣៩៩
ក.សាខាតាវែង
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិតាវែង ឃុំតាវែងលើ ស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី
ទូរស័ព្ទៈ ០៨៨ ៦១២ ៤៣ ៣៤/០៨៨ ៦១២ ៤៣ ៣៤
ខ.សាខាវើនសៃ
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិហ្វាំង ឃុំប៉ុង ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី
ទូរស័ព្ទៈ ០៩៧ ២១៨ ១១ ៤១/០៩៧ ២១៨ ១១ ៤១
គ.សាខាលំផាត់
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិដីឡូត៍ ឃុំជ័យឧត្តម ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី
ទូរស័ព្ទៈ ០៩៧ ២១៦ ៥៧ ៥៥/០៩៧ ២១៦ ៥៧ ៥៥
១៤. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តមណ្ឌលគិរី)
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិដើមស្រល់ សង្កាត់មនោរម្យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៣ ៦៣៦៣ ៣៩៣
ក.សាខាកែវសីមា
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិអូរអាម ឃុំស្រែខ្ទុម ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥/ ០៧៣ ៦៣៦៣៩៣
ខ.សាខាពេជ្រាដា
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិទី៣ ឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ទូរស័ព្ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥/ ០៧៣ ៦៣៦៣៩៣
គ.សាខាកោះញែក
•    អាសយដ្ឋានៈ ភូមិរង្សី ឃុំស្រែសង្គម ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ទូរស័ព្ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥/ ០៧៣ ៦៣៦៣៩៣
១៥. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តក្រចេះ)
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវព្រះសុរាម្រិត ភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ
ខេត្តក្រចេះ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៧២ ៦២១១ ១១៥ / ០៧២ ២១១ ៦៦៦
ក.សាខាស្នួល
•    អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៧៤ ភូមិដើមឃ្លូ ឃុំ២ធ្នូ ស្រុកស្នូល ខេត្តក្រចេះ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០៧២ ៦២១១ ១១៦ / ០៧២ ៦៥០៤ ៨៤៨
១៦. អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)
•    អាសយដ្ឋានៈ អាគារលេខ០៤៩៥ ផ្លូវអង់តែន សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
•    ទូរស័ព្ទៈ ០២៥ ៦២១១ ១១៥ / ០២៥ ៩៨៧ ១១៦


យោបល់៖

ក្នុងករណីដែលអតិថិជនមានបញ្ហាណាមួយមិនប្រក្រតី ឬចង់ទំនាក់ទំនងសួរ និងផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមពិនិត្យមើលគំនូសបំព្រួញស្តីពីនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយខាងក្រោមនិងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ២៤ម៉ោង (Call Center)៖១២៩៨។


វាយតម្លៃ៖មតិយោបល់