១៩. ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស និងយេនឌ័រ


គោលបំណង៖

•បង្កើនការយល់ដឹងលើផ្នែកសុខភាព និងអនាម័យ ដល់សិស្ស និស្សិត នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


មូលដ្ឋានគតិយុត្ត៖

មើលលម្អិត

•ប្រកាសលេខ ០៦៣/១៥ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មើលលម្អិត

សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតកំពុងរៀន និងស្នាក់នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះ បណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្តង់ដារសេវា៖

•រយៈពេលផ្តល់សេវា៖ អាស្រ័យតាមរយៈពេលនៃការបណ្តុះបណ្តាល
•តម្លៃសេវា៖ មិនគិតកម្រៃ


តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

•គ្មាន


នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

ជនបង្គោលនិងបញ្រ្ជាបតាមកម្មវិធីសិក្សា ឬការផ្សព្វផ្សាយ ឬបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈទៅសិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត

បង្ហាញនីតិវិធី


ក្រសួង / ស្ថាប័នផ្ដល់សេវា៖

ក្រសួង ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
•អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណុ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
•នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល
•អគារអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
•ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាលពិសេស និងយេនឌ័រ

•ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១១ ៦៦ ៦២ ៦១


យោបល់៖

សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត មានសិទ្ធិទទួលបានចំណេះដឹងលើផ្នែកសុខភាព និងអនាម័យនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ក្រោមឱវាទក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងពីសុខភាពនិងអនាម័យក្នុងការរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមលើជំនាញបច្ចេកទេស ដើម្បីទទួលបានសុខុមាលភាពល្អ សម្រាប់ការងារ និងមុខរបរ។


វាយតម្លៃ៖មតិយោបល់